Sociaal veilige sportomgeving

VTC Woerden is een vereniging waar iedereen veilig en met plezier kan sporten. Dit preventie- en integriteitsbeleid heeft tot doel om richtlijnen en gedragsnormen vast te leggen die ervoor zorgen dat iedereen binnen de vereniging zich veilig en gerespecteerd voelt. Het beleid is van toepassing op alle leden, vrijwilligers, trainers, coaches en andere betrokkenen bij VTC Woerden.

Het beleid zal regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de behoeften van de vereniging.

Preventie- en integriteitsbeleid

versie: juli 2023

Gedragsregels dragen bij aan een sociaal veilige sportomgeving. In de gedragsregels staat beschreven welk gedrag wel en niet gewenst is.
Alle leden, bezoekers en vrijwilligers dienen zich te houden aan deze gedragsregels, zoals ook staat vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Onze vertrouwenscontactpersoon is Lisette Gastel. Voor deze functie heeft zij een cursus gevolgd bij het Centrum voor Veilige sport. Je kunt bij haar terecht als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, wanneer je iets in vertrouwen wilt bespreken of als je betrokken bent geweest of te maken hebt gehad met ongewenst gedrag of als dit nog steeds speelt.

Onze vertrouwenspersoon is de veilige plek voor leden, vrijwilligers én ouders omdat ze een luisterend oor biedt, je in vertrouwen iets kunt bespreken en omdat ze helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen.

Leden, bezoekers en vrijwilligers dienen elke vorm van ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag of andere integriteitsschendingen direct te melden bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.

Binnen VTC hechten we er veel waarde aan dat juist ook kleine incidenten of situaties waarvan je niet zeker weet of ze het melden waard zijn ook gemeld worden. Denk bijvoorbeeld aan onderstaande situaties:

 • Een speler/speelsters voelt zich niet prettig bij een trainer/coach
 • Een speler/speelsters voelt zich niet prettig binnen een team.
 • Er wordt gescholden binnen een team.
 • Het gedrag van het publiek bij een wedstrijd wordt als onprettig ervaren.

De vertrouwenspersoon zal de melding serieus nemen, vertrouwelijk behandelen en zo nodig stappen ondernemen om de veiligheid en het welzijn van de betrokkenen te waarborgen.

VTC Woerden hecht veel waarde aan een sociaal veilige sportomgeving voor alle leden, vrijwilligers en bezoekers. Om dit te waarborgen wordt geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag of integriteitsschendingen getolereerd.

Bij (vermoedens van) een overtreding van de gedragscode of het preventie- en integriteitsbeleid zal de vereniging met alle betrokken partijen in gesprek gaan. Indien daar aanleiding toe is zal de vereniging gepaste maatregelen nemen, variërend van een waarschuwing tot schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.

Ernstige overtredingen kunnen leiden tot juridische stappen.

Voordat iemand aan de slag gaat als vrijwilliger wordt er een kennismakingsgesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt er specifiek aandacht besteed aan een sociaal veilige sportomgeving en de geldende gedragsregels.

Nieuwe vrijwilligers worden ook lid van de verenigingen wanneer zij dit nog niet zijn. Zo is er altijd bekend wie er binnen de vereniging actief zijn als vrijwilliger. Hier zijn voor de vrijwilliger geen (extra) lidmaatschapskosten aan verbonden.

Specifiek bij trainer/coaches, bestuursleden en leden van technische commissies kunnen er referenties worden opgevraagd en wordt er een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd indien deze nog niet in bezit is.

Binnen de vereniging brengen we actief de gedragsregels en het belang van een veilige en integere sportomgeving onder de aandacht. Dit doen we zowel bij leden, bezoekers en vrijwilligers.

Op de volgende manieren besteden we hier aandacht aan:

 • Informatie op de website en in de nieuwsbrief
 • Aanwezigheid vertrouwenscontactpersoon bij diverse bijeenkomsten en overleggen.
 • Jaarlijkse bijeenkomst over een sociaal veilige sportomgeving voor vrijwilligers en geïnteresseerden.

VTC Woerden draait volledig op vrijwilligers. Naast een functionele relatie tussen een vrijwilliger en een lid kan er ook sprake zijn van een persoonlijke relatie.

 • Onder functionele relaties verstaan we de relatie tussen bijvoorbeeld trainer-coach & speler, bestuurslid & vrijwilliger, vrijwilligers onderling, vrijwilliger & lid, et cetera.
 • Onder persoonlijke relaties verstaan we liefdesrelaties, ouder-kind relaties, vriendschapsrelaties, et cetera.

Hierbij maken we onderscheid tussen relaties die bij wet verboden zijn dan wel relaties die we binnen de club onwenselijk vinden.

Bij wet verboden
Wanneer er bij een relatie tussen een meerderjarige en een minderjarige sprake is van seksuele handelingen (gemeenschap) binnen die relatie, dan is dat strafbaar.

Ongewenst
Een persoonlijke relatie naast een functionele relatie is in de basis ongewenst, doordat er sprake is van:

 • een afhankelijkheidsrelatie
 • een machtsrelatie
 • gevolgen voor de sociale relaties binnen een team, een commissie en/of de vereniging

Om eventuele ongewenste gevolgen te voorkomen en te blijven zorgen voor een veilig en plezierig sportklimaat binnen de club, binnen een eventueel betrokken team en voor de betrokken zelf is het van belang transparant te zijn en met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Op deze manier gaan we zorgvuldig om met deze en soortgelijke situaties. Dit geldt specifiek ook wanneer er sprake is van een verandering in de persoonlijke relatie.

Op het moment dat er sprake is van ongewenste gevolgen en/of een onhoudbare situatie dan heeft dit mogelijk consequenties.

Neem contact op

Een vraag of opmerking? Laat het ons weten en we nemen contact op.