Contributie

Laatst gewijzigd: 2 januari 2023

Voor je lidmaatschap van VTC Woerden betaal je maandelijks (m.u.v. juni en juli) contributie. Daarnaast betaal je een bondsbijdrage aan de Nevobo. Deze bondsbijdrage wordt één keer per jaar in oktober door VTC geïncasseerd. Daarnaast betaalt elk lid een borg van €15,- voor het wedstrijdshirt.

Klik op één van onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

De contributie betreft een bijdrage per lid voor de vereniging. De contributie-inning middels automatische incasso vindt in 10 gelijke termijnen plaats (maandelijks m.u.v. juni en juli). Met ingang van 1 september 2022 bedraagt de contributie:

Categorie per maand (10x)
Sportspeeltuin (4-6 jaar) € 22,50
Mini’s (6-12 jaar) € 17,25
Jeugd (12-18 jaar) € 20,95
Senioren (competitie) € 29,30
Recreanten € 17,27
Volleybal overdag € 22,50
Verenigingsleden € 10,60

Leden in de categorie Senioren, Recreanten, Jeugd en Mini’s zijn naast de verenigingscontributie een bondsbijdrage verschuldigd. De bondsbijdrage wordt afzonderlijk in rekening gebracht. De kosten van deze bijdrage aan de bond (regio
West en nationaal) worden gevormd door;

  1. teamgelden voor de regio West en Nationaal;
  2. een bedrag per lid voor de regio West en de Nevobo.

De bijdrage wordt ineens in rekening gebracht in oktober en kan niet in termijnen worden voldaan. Zij die na 1 januari van het lopende seizoen lid worden, zijn 50% van de bondsbijdrage verschuldigd.

De bondsbijdrage voor het seizoen 2022-2023 bedraagt:

Categorie per jaar
Sportspeeltuin (4-6 jaar) € 0,-
Mini’s (6-12 jaar) € 30,50
Jeugd (12-18 jaar) € 50,50
Senioren (competitie) € 85,50
Masters € 28,00
Recreanten € 31,50
Volleybal overdag € 0,-
Verenigingsleden € 0,-

De bondsbijdrage voor het seizoen 2023-2024 bedraagt:

Categorie per jaar
Sportspeeltuin (4-6 jaar) € 0,-
Mini’s (6-12 jaar) € 35,50
Jeugd (12-18 jaar) € 55,50
Senioren (competitie) € 90,50
Masters € 33,00
Recreanten € 36,50
Volleybal overdag € 0,-
Verenigingsleden € 0,-

In Artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement is de regeling van kleding beschreven. Het Bestuur heeft het tenue en de kleuren van de vereniging vastgesteld. Kleding die wordt verstrekt, dient zorgvuldig te worden behandeld. De kleding blijft eigendom
van de vereniging.

Wanneer er meer dan 3 (drie) gezinsleden, ongeacht wat voor lidmaatschap, lid zijn van de vereniging komt men in aanmerking voor een gezinskorting. Daarbij geldt;

  • Maximaal 3 leden betalen contributie.
  • Het laagste bedrag aan contributie behoeft niet betaald te worden.
  • De korting heeft niet betrekking op de bondsbijdrage.
  • Er worden geteld op basis van het aantal gezinsleden wonend op één adres.

Een lid kan in geval van een langdurige blessure, die na 3 maanden nog voortduurt, desgevraagd in aanmerking komen voor vrijstelling van de contributie, zolang de blessure duurt en het lid als gevolg van die blessure niet in staat is te volleyballen.
Deze vrijstelling is niet van toepassing voor de bondsbijdrage en heeft daarom alleen betrekking op de verenigingscontributie.

Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld op de Algemene ledenvergadering in November. Dit is vastgesteld in de statuten van de vereniging:

In artikel 8 lid 2 van de Statuten is vastgelegd dat men als lid van VTC Woerden de verplichting heeft om contributie te betalen. De wijze van betaling van de contributie en bijdragen wordt in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement geregeld.

Van dit artikel 6 is lid 1 belangrijk, deze luidt:
Seniorleden, recreanten, jeugdleden, mini’s en verenigingsleden betalen een contributie die jaarlijks op de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Hiertoe dient bij aanvang van het lidmaatschap een machtiging tot maandelijkse automatische afschrijving te worden afgegeven. Incasso zal met uitzondering van de maanden juni en juli maandelijks plaatsvinden.

In het Huishoudelijk Reglement (artikel 6 lid 3 en 4 van) zijn de afspraken rondom opzegging vastgelegd, deze luiden:

Artikel 6 lid 3: Bij opzegging door jeugdleden en seniorleden na 1 december blijft men contributie verschuldigd t/m 30 juni van het desbetreffende jaar. Bij opzegging na 1 juni blijft men contributie verschuldigd t/m 31 december van hetzelfde jaar. Dit bovenstaande behoudens bijzondere gevallen, een en ander ter beoordeling van het Bestuur.

Artikel 6 lid 4: Voor minileden geldt een opzegtermijn van 1 maand; opzeggen geschiedt per 1e van de maand.

Voor vragen over de betaling en/of de berekening van de contributie kun je contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@vtcwoerden.nl.

Neem contact op

Een vraag of opmerking? Laat het ons weten en we nemen contact op.