Agenda ALV – 15 november

Op 15 november a.s. zal de algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden (20:00 – 21:00). De agenda voor deze ALV is als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag seizoen 2022-2023
 4. Bestuurssamenstelling
  a. Sophie stelt zich kandidaat als secretaris
 5. Financiën
  a. Verlenen decharge jaarrekening 2022-2023
  b. Vaststellen begroting 2023-2024
 6. Benoeming leden kascontrolecommissie
 7. Beleid 2022-2025
 8. Aankondiging vernieuwen statuten
 9. Arbitragecommissie
 10. Rondvraag en sluiting

Heb je vragen over of aanvullingen op de agenda? Neem dan contact op met het bestuur (bestuur@vtcwoerden.nl).

Het aanmeldformulier om je te kunnen aanmelden voor de ALV zal binnenkort geplaatst worden op de website.